طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون در لغت به معنای چیدمان و سازماندهی اجزای موجود ، در فضای موجود است به نحوی که بیشترین کارایی و زیبایی را متناسب با الگوها داشته باشد.

امروزه علم جدیدی با نام طراحی دکوراسیون ، با بهره گیری از نرم افزارهای مربوطه ، اقدام به شبیه سازی محیط و اجزای درون محیط می نماید.
این علم کمک میکند قبل از ساخت ، آنچه که بعد از آن با آن روبرو خواهیم بود را شبیه سازی نمائیم .

بنابر این با بهره گیری از این علم ، می توان قبل از پیاده سازی دکوراسیون ، آنچه را که در عمل خواهیم دید ، مشاهده نمائیم

بنابر این قبل از صرف هزینه و به کاربردن متریال ، نتیجه نهایی را مشاهده و ایرادات را برطرف نمود.